Regulamin serwisu INFO-NET
Art. 1
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1
Administrator
-
INFO-EKSPERT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-864) ul. Kochanowskiego 47 lok. 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120688, NIP: 526-030-10-66 spółka będąca właścicielem i podmiotem zarządzającym Serwisem, świadcząca usługi na rzecz jego Użytkowników.
1.2
Serwis
-
aplikacja INFO-NET, uruchamiana ze strony www.info-ekspert.pl, umożliwiająca wykonanie wyceny następujących pojazdów: samochody osobowe, terenowe, dostawcze, ciężarowe, kempingowe, przyczepy lekkie i kempingowe, motocykle, ciągniki rolnicze.
Aplikacja INFO-NET dostępna jest w wersjach:
a.
INFO-AUTO-NET - Narzędzie do wykonania uproszczonych wycen wartości pojazdów. Użytkownik podaje jedynie podstawowe parametry pojazdu, wprowadza wyposażenie dodatkowe oraz ewentualne korekty, zaś ich wielkość jest oblicza automatycznie. Wartość wyceny pojazdu jest podawana w cenach sprzedaży.
b.
INFO-AUTOPRO-NET – aplikacja INFO-AUTO-NET rozszerzona o możliwość wyceny w cenach zakupu dla samochodów osobowych, terenowych i dostawczych oraz o dostęp do pełnej, fabrycznej listy wyposażenia dla większości pojazdów. Obydwie te aplikacje dają możliwość wyceny pojazdów nie starszych niż 19 lat i takich, dla których została określona wartość bazowa.
c.
INFO-PLUS-NET - narzędzie do profesjonalnego wykonywania wycen wartości pojazdów w cenach sprzedaży, pozwalające również na określenie wartości pojazdów uszkodzonych, tzw. "pozostałości". Użytkownik ma możliwość między innymi: edycji listy wyposażenia, wprowadzenia korekt wartości bazowej dotyczących: stanu utrzymania pojazdu, liczby dotychczasowych właścicieli, itp. Wersja ta umożliwia również wycenę pojazdu, dla którego nie została określona wartość bazowa.
1.3
Użytkownik
-
osoba fizyczna i prawna, lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zakłada konto Użytkownika w celu korzystania z Serwisu.
1.4
Dane Użytkownika Serwisu
-
informacje, które użytkownik zobowiązany jest podać w procesie rejestracji do Serwisu.
1.5
Konto
-
dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane niezbędne do dokonania wyceny.
1.6
Login
-
nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego podana na etapie rejestracji Konta.
1.7
Regulamin
-
niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.
1.8
Umowa
-
umowa o świadczenie usług w Serwisie przez Administratora.
Art. 2
TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
2.1
Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwienie wykonania przez Użytkowników wyceny pojazdu z grupy pojazdów dostępnych w Serwisie, patrz art. 1.2.
2.2
Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na:
 1. dostęp do sieci Internet,
 2. pracę poprzez przeglądarkę internetową (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome) (3 ostatnie wersje),
 3. posiadanie konta e-mail.
2.3
Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
Art. 3
UCZESTNICTWO W SERWISIE
3.1
Uczestnikami Serwisu są jego Użytkownicy.
3.2
Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
3.3
Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników wyłącznie po wniesieniu opłaty, określonej w cenniku - patrz CennikZakup wycen.
3.4
Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza Danych Użytkownika po wybraniu z menu opcji: Rejestracja.
3.5
Użytkownik zobowiązuje się do podania loginu, hasła dostępu i adresu e-mail, opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT, z numerem NIP włącznie. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji w Serwisie na podany adres e-mail. Wiadomość zawiera link aktywacyjny. Kliknięcie na ten link spowoduje aktywowanie Konta.
3.6
Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez wymaganej prawem zgody tych osób.
3.7
Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu,
 3. informacje zawarte w Danych Użytkownika są zgodne z prawdą,
 4. wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail: informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
 5. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usług w Serwisie zgodnie z przepisami powołanymi w punkcie 4.1.
 6. Utworzenie przez Użytkownika Konta i akceptacja Regulaminu stanowi potwierdzenie zawarcia z Administratorem Umowy o świadczenie usług w Serwisie.
Art. 4
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
4.1
Administratorem danych osobowych jest INFO-EKSPERTsp. z o.o., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
4.2
Użytkownik jest uprawniony do wglądu, do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.
4.3
Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
4.4
Dane osobowe zapisane na Koncie Użytkownika są przetwarzane jedynie w celu realizacji Umowy.
4.5
Dane osobowe niezbędne do realizacji Umowy w Serwisie to:
 1. imię i nazwisko Użytkownika,
 2. adres e-mail,
 3. adres, nazwa firmy, NIP jeśli konieczne jest wystawienie faktury VAT.
4.6
Jeśli Użytkownik podał numer telefonu, w świetle przepisów o RODO, może go usunąć lub pozostawić dla ułatwienia kontaktu Administratora z Użytkownikiem w przypadku reklamacji czy niejasności.
4.7
Użytkownik, wpisując w ramach wykonywanej wyceny dane osobowe osób trzecich tj. dane właściciela wycenianego pojazdu, numer VIN, numer rejestracyjny pojazdu, automatycznie potwierdza, że jest administratorem tych danych i powierza INFO‑EKSPERT przetwarzanie tych danych w zakresie niezbędnym do ich przechowania w ramach konta Użytkownika i generowania, na żądanie Użytkownika, wydruków zawierających te dane.
Art. 5
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
5.1
Każdy Użytkownik może posiadać wiele Kont, odnoszących się do jego osoby / firmy. Zakup wycen w Serwisie jest potwierdzany informacją o zainicjowaniu transakcji przesłaną na adres e-mail podany w Danych Użytkownika. Potwierdzenie zawiera:
 1. login Użytkownika,
 2. datę rozpoczęcia transakcji,
 3. dane dotyczące transakcji (liczbę zakupionych wycen, kwotę netto, kwotę VAT, kwotę brutto) oraz dane do realizacji przelewu.
5.2
Uaktywnienie dostępu do wycen następuje:
 1. po zaksięgowaniu przez bank wymaganej kwoty na rachunek Serwisu:
  PEKAO S.A. o/Warszawa, ul. Krucza 24-26, nr 56 1240 6003 1111 0000 4942 8436
  Wpłaty Użytkowników na rachunek bankowy Administratora sprawdzane są w dniach roboczych 3 razy dziennie zgodnie z sesjami bankowymi o godzinach: 9.00, 12.00 i 15.00,
 2. po dokonaniu wymaganej wpłaty za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl, dostępnego na stronie Administratora Serwisu - sposób korzystania z serwisu przedstawiono w menu PomocPrzelewy24.
5.3
Zakupione wyceny należy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od daty ich zakupu. Data zakupu jest zgodna z datą finalizacji transakcji - patrz CennikHistoria zakupów. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia konta po okresie 24 miesięcy od ostatniej aktywności Użytkownika na Koncie z jednoczesną utratą zakupionych a nie wykorzystanych wycen.
5.4
W ramach opłaty za jedną wycenę, w zależności od wersji programu, można:
 1. dwudziestokrotnie wybrać pojazd i wejść do formularza jego wyceny (bez naciskania przycisku Wyceń pojazd , lub przycisku Odblokuj ceny)
 2. pięciokrotnie (INFO-AUTO-NET, INFO-AUTOPRO-NET) lub dziesięciokrotnie (INFO-PLUS-NET) powtórzyć wycenę wybranego pojazdu zmieniając parametry wyceny np. wyposażenie, przebieg itp.
Uwaga!
 • Otwarcie wcześniej zapisanej wyceny przyciskiem Wyceń wskazany pojazd jest interpretowane jak zmiana parametrów wyceny.
 • Otwarcie wcześniej zapisanej wyceny przyciskiem Wyceń wskazany pojazd na inną datę, i wskazanie miesiąca innego niż ten sam lub sąsiedni, w stosunku do miesiąca, na który została wcześniej wykonana wycena, jest interpretowane jak nowa wycena pojazdu.
 • Otwarcie wcześniej zapisanej wyceny przyciskiem Wyceń wskazany pojazd na inną datę, na ten sam lub sąsiedni miesiąc, jest interpretowane jak zmiana parametrów wyceny.
5.5
Uproszczona kalkulacja naprawy firmy Audatex Polska (tylko w wersji INFO-AUTO-NET):
 1. uproszczona kalkulacja naprawy jest dostępna tylko dla wybranych pojazdów – wyróżnionych symbolem: , w kolumnie oznaczonej ikoną narzędzi ( ) na stronie wyboru pojazdu,
 2. w ramach uproszczonej kalkulacji naprawy można zadać jedynie uszkodzenia karoserii, szyb, reflektorów i innych elementów zewnętrznych pojazdu,
 3. wykonanie uproszczonej kalkulacji naprawy wymaga zakupienia dwóch praw do wykonania wyceny,
 4. zatwierdzenie przez Użytkownika wprowadzonego obrazu uszkodzeń pojazdu jest operacją nieodwracalną - Użytkownik nie ma możliwości ponownej edycji / zmiany opisu uszkodzeń,
 5. rozpoczętą kalkulację należy zakończyć w ciągu 48 godzin od momentu jej rozpoczęcia,
 6. opłata (zmniejszenie stanu praw do wykonania wyceny o dwa) jest realizowana w momencie zatwierdzenia przez Użytkownika wprowadzonego obrazu uszkodzeń pojazdu.
5.6
Faktura VAT za zakupione wyceny będzie wygenerowana, jeśli w trakcie dokonywania zakupu Użytkownik zaznaczy opcję Potrzebuję fakturę VAT. Faktura zostanie automatycznie wystawiona po 7 dniach od daty sprzedaży usługi. Użytkownik może wygenerować fakturę wcześniej na stronie listy historii zakupów: menu CennikHistoria zakupów. Wygenerowane faktury są dostępne do przeglądania i drukowania przez 12 miesięcy od daty ich wygenerowania. Aby otrzymać pocztą fakturę VAT wystawioną przez Administratora Serwisu należy dokonać dodatkowo wpłaty na poczet opłat pocztowych w wysokości zgodnej z cennikiem - patrz CennikZakup wycen.
5.7
Techniczne uwarunkowania korzystania z Serwisu:
 1. jeżeli przez ponad 60 minut zalogowany Użytkownik nie wykonuje w Serwisie operacji, może nastąpić tak zwane wygaśnięcie sesji, co może skutkować koniecznością ponownego logowania i utratą danych wpisanych w ramach otwartej wyceny,
 2. konstrukcja Serwisu nie pozwala na jednoczesną pracę kilku Użytkowników używających tego samego loginu. Przy próbie takiej pracy mogą wystąpić błędy uniemożliwiające prawidłową wycenę pojazdu,
 3. liczba możliwych do zapisania w Serwisie plików wycen Użytkownika została ograniczona do 100.
5.8
Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
 1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych osób,
 2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
 3. podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych osób.
Art. 6
ZABLOKOWANIE KONTA
6.1
Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników.
6.2
Zablokowanie Konta przez Administratora może nastąpić w sytuacji:
 1. naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora.
6.3
W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
Art. 7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1
Administrator zobowiązuje się do dostarczenia najwyższej jakości świadczonych usług bez wad. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
7.2
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z konserwacji, dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie.
Art. 8
REKLAMACJE
8.1
Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika Administratorowi w ramach reklamacji.
8.2
Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawa.
8.3
Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
Art. 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
9.1
Zgodnie z art.27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r. poz. 87) Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przez okres 14 dni od dokonania zakupu, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, o ile nie wykorzystał zakupionej wyceny.
 1. w przypadku wykorzystania części zakupionych wycen Użytkownikowi przysługuje zwrot tej części kosztów wynikających z niewykorzystanych wycen, z wyjątkiem kosztów poniesionych za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy,
 2. płatność dokonana poprzez standardowy przelew bankowy na konto Administratora (Art. 5, punkt 5.2 a) jest zwracana w całości - z zastrzeżeniem kosztów poniesionych za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy,
 3. płatność dokonana poprzez serwis Przelewy24.pl jest zwracana z potrąceniem 2,80% kwoty prowizji pobranej przez dostawcę usługi DialCom24 sp. z o.o.,
 4. oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przesłać na adres email służący do komunikowania się Użytkownika z Administratorem: info_auto_net@info-ekspert.pl
 5. użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu (22) 560-70-79 w dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00,
 6. formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa - http://www.info-ekspert.pl/dopobrania.php5.
Art. 10
PRZEPISY KOŃCOWE
10.1
Regulamin jest dostępny w menu Serwisu: PomocRegulamin.
10.2
Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
10.3
W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
10.4
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu. Umowy, zawarte pomiędzy Użytkownikami a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu, podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika.